• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Стратегія розвитку ЗЗСО

І . Інформаційна аналітична довідка про школу

Підбиваючи підсумки виконання перспективного планування за минулий період, відзначаємо позитивне, що було зроблено. Вчителі закладу освіти працюють над проблемою „ Підвищення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованого навчання в умовах інформаційно-комунікаційного простору”. Також педагоги працювали з інтелектуально і творчо обдарованими дітьми, стимулюючи їх до самореалізації. Широко використовують у педагогічній діяльності інтерактивні технології.

За попередні 5 років зі школи випущено 64 випускники (9 кл) та 25 випускників (11 кл). Із них 1 - із Золотою медаллю, 4 випускники отримали свідоцтво з відзнакою.

У 2018/2019 н.р. у школі функціонує 9 класів , у яких навчається 111 учнів. Серед них у початковій школі – 52 учні , в основній – 59.

Середня наповнюваність здобувачів освіти у класах складала 12 чоловік, що значно менше в порівнянні з попередніми роками.

Учні початкової школи відвідують групу продовженого дня.

Центральною фігурою у здійсненні всіх завдань школи є вчитель.

У школі працює 23 учителі, серед яких :

• «спеціаліст вищої категорії» - 5 осіб

• «спеціаліст І категорії» - 9 осіб

• «спеціаліст ІІ категорії» - 6 осіб

• «старший вчитель» - 1 особа

Середній вік педагогів 30-40 років. Це і досвідчені вчителі – понад 25 років роботи у школі, і молоді – працюють у школі – 2 роки.

Систематично й планомірно проводиться підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

У закладі освіти створено всі умови для успішного навчання та виховання учнів. У 2013-2018 рр. у початковій школі вивчалися основи християнської етики, уроки для стійкого розвитку, «Шукачі скарбів» за рахунок варіативної складової частини навчального плану. В основній школі учні відвідували факультативні курси «Основи християнської етики», «Креслення», «Українознавство»; курси за вибором: «Зелений пакет», «Фінансова грамотність». Працювали гуртки : «Бісеринка», «Козацький гарт», танцювальний, художньої самодіяльності.

У школі діє :

• Методична рада ;

• Методичні об'єднання :

- класних керівників ;

- учителів початкових класів;

- учителів гуманітарних дисциплін;

- учителів природничо-математичного циклу.

У ЗЗСО проводиться робота щодо комп’ютеризації закладу, упровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність. Є в наявності 6 комп’ютерів. Школа підключена до мережі Інтернет, є WI-FI. Більшість програмного забезпечення ліцензоване. У школі проводиться робота щодо поповнення бібліотеки підручниками, художньою та методичною літературою. Упродовж п’ятирічного періоду бібліотечний фонд поповнено англійською художньою літературою, завдяки спонсору з Канади. Розподіл і використання підручників проводиться пропорційно до кількості учнів у класах.

У закладі освіти створена Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет, які функціонують у тісній співпраці з адміністрацією та педагогічним колективом закладу.

Педагогічний колектив співпрацює в тісному зв’язку з батьками. 4 рази на рік проводяться батьківські збори з питань навчання , поведінки учнів, планування класних виховних заходів, господарських питань, пов’язаних з ремонтом та обладнанням класних приміщень, матеріального стану неблагонадійних сімей.

Протягом останніх 5-ти років школа брала участь у багатьох районних заходах, але особливих результатів немає.

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії. З цією метою налагоджено використання державної символіки України, поновлено куточки національної символіки, проведено ряд виховних заходів, що сприяли формуванню почуття патріотизму в школярів. Адміністрацією школи та класними керівниками була проведена певна робота з батьками та учнями :

• Відвідування сімей вдома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім’ї;

• Організовано роботу шкільного психолога з батьками.

У школі є учні пільгового контингенту , це :

• Діти-напівсироти – 1 учень;

• Діти з багатодітних сімей – 12 учнів;

• Діти з неповних сімей – 4 учнів;

• Діти-інваліди – 3 учні.

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, інтеграції в Європейський простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності ЗЗСО в 2018-2023 рр. :

1. Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів початкової школи (НУШ) та створити належні умови для їх навчання.

2. Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу.

3. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

4. Забезпечити якісну підготовку та проведення підсумкових оцінювань випускників школи.

5. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

6. Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до правопорушень.

І надалі школа буде працювати над підвищенням професійної компетентності педагогів на основі сучасних педагогічних технологій та методик, підвищенням якості освіти в умовах інформаційно-комунікаційного простору, Нової української школи. Як і у багатьох сільських школах, ми маємо чимало проблем: недостатній рівень матеріально-технічної бази, невеликий відсоток заповнюваності класів, недостатня кількість комп’ютерів, існують прогалини в знаннях учнів. Потребує покращення правовиховна робота, недостатньо розвинуте учнівське самоврядування. Але ми шукаємо шляхи розв’язання цих проблем, адже у нас є прагнення до пошуку, дослідження, успіху. Хочемо домогтися, щоб наша школа була школою виховання, розвитку дитини та її духовності.

ІІ. Визначення мети і концептуальних засад та пріоритетних напрямків діяльності закладу освіти.

Мета: створення оптимальних умов для рівного доступу до якісної освіти, розвиток особистості кожного здобувача освіти залежно від освітніх потреб та можливостей, його успішної соціалізації.

Концептуальні засади ЗЗСО спрямовані на:

• розв'язання ключових проблем навчального закладу;

• досягнення максимально можливих результатів;

• раціональне використання ресурсів навчального закладу.

Концептуальні засади:

• освіта — пріоритетна сфера соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства;

• забезпечення інноваційного розвитку освітнього процесу.

Пріоритетні напря¬ми діяльності ЗЗСО на перспективу:

• розвиток ціннісного потенціалу особистості;

• сприяння професійному розвитку педагогічних кадрів;

• підвищення вмотивованості та якості педагогічної діяль¬ності;

• оволодіння технологією моделювання різноманітних від¬носин у загальношкільному колективі;

• забезпечення інноваційного інформаційно-технологічного розвитку освітнього процесу.

ІІІ. Комплексно-цільові напрямки щодо реалізації перспективи розвитку закладу освіти.

1. Освітній процес.

Основні завдання:

• забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти;

• упровадження в практику роботи закладу освіти ін¬новаційних форм і методів навчання та виховання;

• забезпечення широкого вибору здобувачами освіти форм навчання для задоволення їхніх запитів, пізнавальних та інтелектуаль¬них інтересів і можливостей.

Шляхи реалізації

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки виконання, роки

Виконавці

Проведення обліку дітей шкільного віку.

Забезпечення конституційного права дітей на здобуття загальної середньої освіти

щорічно

Заступник директора,

Залучення до навчання дітей 6-річного віку (уточнення списків дітей 5-річного віку, бесіди з батьками).

Розв'язання проблем наступності та перспективності між дошкільним навчальним закладом та школою

щорічно

Заступник директора, педагоги, батьки, практичний психолог

Здійснення освітнього процесу на засадах гуманізму, демократизму. Застосування нових підходів до організації освітнього процесу

Формування в здобувачів освіти гуманістичних цінностей

щорічно

Учні, батьки та педагогічний колектив ЗЗСО, громадські організації

Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності учнів

Розвиток природних та творчих здібностей здобувачів освіти

щорічно

Адміністрація, педагогічний колектив закладу освіти

Збільшення практичної спрямованості навчання

Використання учнями набутих знань у повсякденному житті, навчанні, роботі, здатність розв'язувати життєві ситуації, проблеми

щорічно

Адміністрація, педагогічний колектив закладу освіти

Проведення занять з учнями, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень

Вирівнювання знань, умінь та навичок учнів; Забезпечення психологічного й емоційного комфорту учнів, батьків

протягом 2018/19 – 2022/23рр.

Адміністрація, педагогічний колектив закладу освіти

ООрганізація індивідуального навчання учнів

З Забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я

Адміністрація закладу освіти

З Забезпечення учнів підручниками

Створення оптимальних умов для здобуття освіти

щорічно

З Шкільний бібліотекар

Поповнення шкільної бібліотеки українською навчальною, методичною, довідковою літературою, словниками

Залучення учнів, педагогів, батьків до використання універсальних джерел інформації

щорічно

Адміністрація школи, батьківський комітет

1.1.Розвиток мікрорайону щодо народжуваності дітей

з/п

Рік народження

Кількість дітей

1

2012

10

2

2013

10

3

2014

10

4

2015

16

5

2016

10

1.2.Перспектива розвитку мережі за кількістю учнів та класів

Навчальний рік

Класи

Всього

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

1

2018/2019

8

13

12

19

10

14

8

17

10

111

2

2019/2020

9

8

13

13

17

10

15

7

17

109

3

2020/2021

9

10

8

13

13

16

11

16

7

103

4

2021/2022

16

9

10

8

13

13

16

11

16

112

5

20222023

6

16

9

10

8

13

13

16

11

102

1.3. Перспективний план предметних місячників і тижнів

Назва тижня, місячника

Навчальний рік

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Правових знань

+

+

+

+

+

Шевченківський тиждень

+

+

+

+

+

Дитячої та юнацької книги

+

+

Української мови та літератури

+

+

Зарубіжної літератури

+

Математики

+

+

Інформатики

+

Фізики, астрономії

+

Географії

+

Історії

+

Хімії

+

Біології

+

Іноземної мови

+

Трудового навчання

+

Музичного мистецтва

+

Образотворчого мистецтва

+

Фізичної культури, основ здоров’я

+

Початкових класів

+

+

+

+

+

1.4.Моніторинг якості освіти на 2018/2019 -2022/2023 н.р.

2018/2019н.р.

2019/2020н.р.

2020/2021н.р.

2021/2022н.р.

2022/2023н.р.

І семестр

Основи правознавства (9 кл.)

І семестр

Фізика

(7-9 кл.);

Укр. мова та літ. (5-9 кл.)

І семестр

Географія

(6-9 кл.);

Початкові класи (1-4 кл.)

І семестр

Англ. мова

(5-9 кл.);

Фізична культура

(5-9 кл.)

І семестр

Математика (5-9 кл.);

Музичне мистецтво

(5-7 кл)

ІІ семестр

Трудове навчання

(5-9 кл.)

ІІ семестр

Зарубіжна література (5-9 кл.);

Біологія (6-9 кл.) та хімія (7-9 кл.)

ІІ семестр

Історія (5-9 кл.)

ІІ семестр

Інформатика (5-9 кл.);

Основи здоров’я

(5-9 кл.)

ІІ семестр

Українська мова (5-9 кл.);

Образотворче мистецтво

(5-7 кл.)

2.Управлінський аспект.

Основні завдання:

1. Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та освітнього моніторингу.

2. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно – зорієнтовану творчу педагогіку.

3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності вчителів.

Шляхи реалізації:

1. Впровадження в практику роботи школи інноваційні технології.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.

4. Підтримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.

6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу. Основні напрямки розвитку нової моделі школи

3.Виховний аспект.

Основні завдання:

1. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток. 2. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

3. Підготовка випускників школи до свідомого вибору професії і навчального закладу для продовження освіти.

4. Залучення учнів до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров'я.

5. Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації:

1. Організації і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики.

2. Проведення профорієнтаційної роботи серед школярів середньої та старшої ланки.

3. Організація роботи шкільного самоврядування.

4. Проведення класних годин, впровадження на практиці соціокультурної змістової лінії на уроках української мови, української і зарубіжної літератури. 5. Проведення тижнів, декад, місячників тощо.

4.Методичний аспект.

Основні завдання:

1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

2. Формування в учителів готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій.

3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик навчання та виховання.

4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого керівництва з боку педагогічного колективу.

Шляхи реалізації:

1. Постійний моніторинг рівня професійної компетентності вчителів.

2. Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.

3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

4. Участь у шкільних, районних та обласних конкурсах педагогічної майстерності.

5.Психолого-педагогічний аспект.

Основні завдання:

1.Створення:

 ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

 умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

2.Посилення впливу шкільне та сімейне виховання на формування:

 стійкої мотивації до навчання;

 високої духовної культури;

 моральних переконань;

 трудового виховання дітей.

3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу процесу навчання.

4. Практичне забезпеченнякорекційно-розвивальної роботи:

 діагностики особистісногорозвитку;

 ціннісних орієнтацій;

 соціального статусу;

 виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, профілактику девіантної поведінки.

Шляхи реалізації:

1.Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

 здібностей;

 схильностей;

 потреб;

 відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів.

2. Консультації та навчання батьків, проведення класних і загальношкільних батьківських зборів

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.

4. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу

6.Педагогічні кадри

6.1. Перспективний план курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників школи

№ з/п

2019 р.

2020 р.

2021р.

2022 р.

2023 р.

1.

Кравець Л.М.

Всі педагогічні працівники

Всі педагогічні працівники

Всі педагогічні працівники

Всі педагогічні працівники

2.

Слів’як В.В.

3.

Ступніцька М.О.

6.3. Педагогічні працівники, що навчаються у ВНЗ

№ з/п

ПІП вчителя

Посада

Де навчається

Рік закінчення ВНЗ

1

Довгошия Марія Ярославівна

Вчитель фізичної культури

Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (факультет післядипломної освіти)

2022

2

Холод Людмила Ігорівна

Практичний психолог

Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

2021

6.4. Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку

Посада

2018/2019н.р.

2019 /2020н.р.

2020 /2021н.р.

2021/2022 н.р.

2022/2023н.р.

Вчитель

-

-

-

-

-

7.Управління навчально-виховним закладом

7.1. Основні напрямки внутрішкільного контролю

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Упровадити систему моніторингу якості освітньої діяльності в управління школою

2018/2019н.р.

Адміністрація

ЗЗСО

Здійснити аналіз освітнього процесу з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів

2019/2020н.р.

Адміністрація

ЗЗСО

Створити умови для самодослідження і удосконалення професійної діяльності педагогічних працівників

2018-2023рр.

Адміністрація

ЗЗСО

Створити умови для професійного зростання та особистісного розвитку педагогічних працівників

2018-2023рр.

Адміністрація

ЗЗСО

Створити систему урахування результатів роботи кожного педагога

2020/2021н.р.

Адміністрація

ЗЗСО

Розробити програму атестації педагогів, адаптовану до школи

2019/2020н.р.

Адміністрація

ЗЗСО

Скласти діагностичний комплекс результативності роботи школи

2022/2023н.р.

Адміністрація

ЗЗСО

7.2. Перспективи вивчення стану викладання предметів

Предмет

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

1.

Українська мова

НП

НП

2.

Українська літ.

НП

3.

Іноземна мова

Н

4.

Математика

НП

5.

Зарубіжна літ.

Н

6.

Всесвітня історія

НП

7.

Історія України

НП

8.

Основи правознавства

Н

9.

Біологія

НП

10.

Географія

НП

11.

Фізика

Н

12.

Хімія

НП

13.

Інформатика

НП

14.

Музичне мистецтво

НП

15.

Образотворче мистецтво

НП

16.

Мистецтво

П

17.

Трудове навчання

Н

18.

Фізична культура

НП

НП

19.

Основи здоров’я

НП

20.

Початкові класи

НП

21.

Основи християнської етика

Н

22.

ГПД

НП

23.

Екологічне виховання

П

24.

Правовиховна робота

П

П

НП

Н

НП

25.

Туристсько-краєзнавча робота

П

26.

Позакласна і позашкільна робота

Н

8. Інформаційно-освітнє середовище

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки виконання, роки

Виконавці

Розвиток інформаційного простору навчального закладу

Забезпечення якості навчання та комплексного підходу до вико­ристання сучасних інформацій­но-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

2019

Адміністрація ЗЗСО

Оптимізація освітнього менеджмен­ту на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі

Формування системи організаційного та методичного супроводу навчально-виховного процесу

2020

Адміністрація ЗЗСО

Інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій

Надання рівних можливостей здобуття якісної освіти всіма учасниками навчально-виховного процесу

2018-1023рр.

Адміністрація ЗЗСО

Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їхніх інформаційних потреб

Організація доступу учнів, педа­гогічних працівників та управ­лінців до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів

2020

Адміністрація ЗЗСО

Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

Створення електронної бази шкільної бібліотеки та тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів

2019-2023рр.

Голови методичних об'єднань

Створення банку інформації, за допомогою якого можна аналізувати й коригувати освітню ситуацію у школі на основі нових інформаційних технологій

Координація зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу щодо оптимального задоволення освітніх потреб учнів, батьків, громади

2019

Заступник директора школи

9.Матеріально- технічна та навчально- методична база

Навчальний рік

Види робіт

1

2018/2019

Заміна дверей у класних кімнатах ІІ поверху.

Оформлення каплички «Святого Миколая».

2

2019/2020

Заміна дверей у класних кімнатах ІІІ поверху.

Реалізація проекту «Творчий осередок на свіжому повітрі».

3

2020/2021

Підключення всієї школи до мережі Інтернет.

Придбання ноутбуків до класних кімнат 5-9 класів.

Поповнення кабінету НУШ інтерактивною дошкою.

4

2021/2022

Ремонт стелі в коридорі ІІ поверху.

Завершення оформлення кабінетів НУШ (4 кабінети).

Створення ресурсної кімнати для інкюзивного навчання.

5

2022/2023

Встановлення бруківки на подвір’ї школи.

Ремонт та оформлення кабінету фізики.

Кінцевий результат підрозділу «Матеріально-технічна та навчально-методична база освітнього закладу» — зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази ЗЗСО з урахуванням потреб освітнього закладу та здійснення інноваційної діяльності

Кiлькiсть переглядiв: 342

Коментарi