• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Освітня програма

/Files/images/1_ve/освітня програма.jpg

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ ІІ. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІДПОВІДНОМУ РІВНІ, ЙОГО РОЗПОДІЛ МІЖ ОСВІТНІМИ ГАЛУЗЯМИ ТА РОКАМИ НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ ІV. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ГОДИН МІЖ ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПРЕДМЕТАМИ ПЕВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИВЧАТИСЯ ОКРЕМО ТА/АБО ІНТЕГРОВАНО З ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ

РОЗДІЛ V. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ, ЩО МІСТИТЬ ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

РОЗДІЛ V. ОПИС ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Увислівська гімназія Хоростківської міської ради Тернопільської області у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Статутом закладу освіти, іншими нормативно-правовими актами,.

Освітня програма Увислівської гімназії є наскрізною, охоплює освіту на І (початкова освіта), ІІ (базова середня освіта) ступенях навчання. Програма кожного рівня навчання у спрощеному вигляді є сукупністю предметних основних і додаткових освітніх програм, а також описом технологій їхньої реалізації. Таким чином, вона визначає єдність взаємопов'язаних основних і додаткових освітніх програм і відповідних освітніх технологій, що визначають зміст освіти, спрямованих на досягнення прогнозованого результату діяльності школи.

Головною метою закладу освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, тобто новий випускник.

Головними завданнями закладу освіти є:

- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням закладу освіти.

Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання фінансової дисципліни.

У відповідності до чинного законодавства заклад освіти здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів освіти:

I ступінь – початкова освіта;

II ступінь – базова середня освіта;

Основними засобами досягнення мети, виконання завдань та реалізації призначення закладу освіти є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.

Освітня програма Увислівської гімназії Хоростківської міської ради розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 відповідно програм:

- Типова освітня програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я., затвердженого наказом МОН від 12.08.2022 № 743-22;

- Типовою освітньою програмою для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я., затвердженого наказом МОН від 12.08.2022 № 743-22;

- Типовою освітньою програмою для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 19.02.2021 № 235;

- Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;

Освітні програми, реалізовані в закладі освіти, спрямовані на:

· формування у здобувачів освіти сучасної наукової картини світу;

· виховання працьовитості, любові до природи;

· розвиток в здобувачів освіти національної самосвідомості;

· формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;

· інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;

· рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;

· виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах багатонаціональної держави;

· формування потреби здобувачів освіти до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

Досягнення мети, тим самим призначення закладу освіти, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

- математична компетентність;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

- інноваційність;

- екологічна компетентність;

- інформаційно-комунікаційна компетентність;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

- культурна компетентність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

- інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Освітню програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентризму і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів.

Освітня програма спрямована на всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Освітня програма передбачає:

-забезпечення повноти, систематичності та усвідомленості знань, їх міцності та дієвості, що виражається в свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загально-навчальних умінь і навичок;

-формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

-виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей дітей.

Освітня програма визначає:

1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою;

2) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також розподіл навчального навантаження між освітніми галузями за роками навчання;

3) навчальний план, що передбачає перерозподіл годин між обов’язковими для вивчення навчальними предметами певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими предметами;

4) перелік навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що містить опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів);

5) опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання;

6) інші складові, що враховують специфіку та особливості освітньої діяльності.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації у закладі освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової середньої освіти.

ІІ. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ ЗАОСВІТНЬОЮПРОГРАМОЮ

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом(свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Продовження навчання у 5-9-х класах відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІДПОВІДНОМУ РІВНІ, ЙОГО РОЗПОДІЛ МІЖ ОСВІТНІМИ ГАЛУЗЯМИ ТА РОКАМИ НАВЧАННЯ

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти на 2022-2023 навчальний рік становить:

- для учнів 1-х класів школи складає 805 годин/навчальний рік;

- для учнів 2-х класів - 805 годин/навчальний рік;

- для учнів 3-х класів - 910 годин/навчальний рік;

- для учнів 4-х класів - 910 годин/навчальний рік;

- для учнів 5-х класів - 1085 годин/навчальний рік;

- для учнів 6-х класів – 1137.5 годин/навчальний рік;

- для учнів 7-х класів - 1190 годин/навчальний рік;

- для учнів 8-х класів – 1207.5годин/навчальний рік,

- для учнів 9-х класів – 1242,5 годин/навчальний рік;

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для учнів 1-х - 4-х класів (додаток 1), для 5-х (додаток 2), 6-9 класів (додаток 3).

Перелік освітніх галузей для 1-2-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

5 клас НУШ

- Мовно-літературна

- Математична

- Природнича

- Соціальна і здоров'язбережувальна

- Громадянська та історична

- Технологічна

- Інформатична

- Мистецька

- Фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІ ступеня

- Мови і літератури

- Суспільствознавство

- Мистецтво

- Математика

- Природознавство

- Технології

- Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ ступеня передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової та повної загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

Години варіативної складової розподіляються на:

- на додаткові предмети;

- введення курсів за вибором, факультативів.

Організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів, зазначених у типових освітніх програмах двох ступенів навчання.

ІІІ. навчальний план, що передбачає перерозподіл годин між обов’язковими для вивчення навчальними предметами певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими предметами

Загальні засади

Форма власності: комунальна.

Режим роботи навчального закладу: п'ятиденний.

Мова навчання: українська.

Структура 2022/2023 навчального року

Відповідно до пп. 3 ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2022/2023 навчальний рік розпочинається у День знань, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 31 грудня 2022 року;

ІІ семестр – з 16 січня по 31 травня 2023 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року;

зимові – з 31 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року;

весняні – з 27 березня по 2 квітня 2023 року.

Усі класи працюють за 5-денним режимом занять.

Навчальні заняття проводяться в одну зміну, регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором закладу.

Тривалість робочої години педагогічного працівника регулюється абз. 10 п. 64 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993 року (зі змінами), згідно якої ставки заробітної плати педагогічних працівників, перелічених у підпунктах «а»-«з» цього пункту, встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками та заняттями, є робочим часом педагогічного працівника.

Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до наказу про режим роботи закладу. Час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах: у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-9 класах - 45 хвилин.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Відповідно до варіативної складової робочого навчального плану та з метою розвитку у школярів компетентностей духовно-морального спрямування, виховання любові до ближнього, бережливого ставлення до навколишнього світу, милосердя введено години: курс за вибором

Основи християнської етики у 1-4 класах

Духовність і мораль у житті людини та суспільства у 5 класі та основи християнської етики у 6-9 класах.

Мова навчання українська.

У 2022-2023 навчальному році у закладі освіти сформовано 9 класів.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Середня наповнюваність:

1-4 класів–10 учнів;

5-9класів –12 учнів;

По школі – 11учнів.

Мережа класів та контингент учнів

№ п/п

Клас

Всього учнів

Хлопчиків

Дівчаток

1

1

5

5

0

2

2

16

8

8

3

3

9

5

4

4

4

9

5

4

5

5

8

4

4

6

6

14

8

6

7

7

13

7

6

8

8

16

10

6

9

9

10

5

5

Всього

9

100

57

43

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додатки 1-4).

З урахуванням особливостей закладу освіти та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти варіативною частиною передбачено виділити додаткові години на:

Ø збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

духовність і мораль в житті людини суспільства – 0.5 год. у 5 класі (1 год.);

Навчальне навантаження на учня у всіх класах витримано в межах норми.

Додаток 1

до освітньої програми Увислівської гімназії

Хоростківської міської ради

Навчальний план для 1 та 2 класів початкової школи

Увислівської гімназії Хоростківської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік,

(розроблений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти за ред. О. Я. Савченко, затвердженої Наказом МОН України від 12.08.2022 року № 743-22)

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

1 клас

2 клас

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Навчання грамоти

7/245

Українська мова, читання

7/245

Іншомовна

Англійська мова

2/70

3/105

Математична

Математика

4/140

4/140

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров'язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

3/105

3/105

Технологічна

Дизайн і технології

1/35

1/35

Інформатична

Інформатика

1/35

Мистецька

Музика

1/35

1/35

Образотворче мистецтво

1/35

1/35

Фізкультурна

Фізична культура

3/105

3/105

Усього

22/770

24/840

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Основи християнської етики

1/35

1/35

Загальнорічна кількість навчальних годин

23/805

25/875

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

20/700

22/770

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23/805

25/875

Додаток 2

до освітньої програми Увислівської гімназії

Хоростківської міської ради

Навчальний план для 3 та 4 класів початкової школи

Увислівської гімназії Хоростківської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

(розроблений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти за ред. О. Я. Савченко, затвердженої Наказом МОН України від 08.10. 2019 року № 1273)

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

3 клас

4 клас

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова, читання

7/245

7/245

Іншомовна

Англійська мова

3/105

3/105

Математична

Математика

5/175

5/175

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров'язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

3/105

3/105

Технологічна

Дизайн і технології

1/35

1/35

Інформатична

Інформатика

1/35

1/35

Мистецька

Музичне мистецтво

1/35

1/35

Образотворче мистецтво

1/35

1/35

Фізкультурна

Фізична культура

3/105

3/105

Усього

25/875

25/875

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Основи християнської етики

1/35

1/35

Загальнорічна кількість навчальних годин

26/910

26/910

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

23/805

23/805

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26/910

26/910

Додаток 3

до освітньої програми Увислівської гімназії

Хоростківської міської ради

Навчальний план для 5 класу базової середньої освіти

Увислівської гімназії Хоростківської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

(розроблений на основі Типової освітньої програми для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої Наказом МОН України від 19.02.2021 року № 235)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень

5 клас

8 учнів

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова

4

Українська література

2

Зарубіжна література

1,5

Іноземна мова (англійська)

3,5

Математична

Математика

5

Природнича

Інтегрований курс

«Пізнаємо природу»

2

Соціальна

і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я,

безпека та добробут»

1

Духовність і мораль у житті людини та суспільства

0,5+0,5

Громадянська

та історична

Вступ до історії України

та громадянської освіти

1

Інформатична

Інформатика

1,5

Технологічна

Технології

2

Мистецька

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Фізична культура

Фізична культура

3

Разом (без урахування фізичної культури)+фізична культура

26+3

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів, курсів за вибором,

індивідуальних консультацій та групових занять

0,5 (Духовність і мораль в житті людини і суспільства)

Гранично допустиме навчальне навантаження

28,0

Всього (без урахування поділу класів на групи)

29, 5

Додаток 4

до освітньої програми Увислівської гімназії

Хоростківської міської ради

Навчальний план для 6, 7, 8, 9 класу

Увислівської гімназії Хоростківської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

(розроблений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої Наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Перша іноземна мова (англійська мова)

2

2

2

2

Друга іноземна мова (німецька мова)

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

1

1

Математика

Математика

4

-

-

-

Алгебра

-

2

2

2

Геометрія

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

-

-

Біологія

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

Фізика

-

2

2

3

Хімія

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

27,5+3

29+3

29,5+3

31+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації і

-

-

-

-

Християнська етика в українській культурі

1

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28,5

30

30,5

32

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28,5+3

30+3

30,5+3

32+3

V. перелік навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що містить опис результатів навчання учнів з навчальних предметів

І ступінь

Предмет

Програма

1-2 класи

Українська мова

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко (1-2класи). Видавництво Київ. ТД «Освіта–Центрплюс». Наказ МОН України від 08.10.2018 №1272

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22 Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1 - 2 клас

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Фізична культура

Я досліджую світ

(інформатика)

3-4 класи

Українська мова

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О. Я Савченко 3-4 класи. Видавництво Київ. ТД «Освіта–Центрплюс» .Наказ МОН України від 08.10.2018 №1273

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22 Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3- 4 клас

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Фізична культура

Інформатика

ІІ ступінь

Предмет

Програма

5 клас

Українська мова

Модельна навчальна програма «Українська мова 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Заболотний О. В., Заболотний В.В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д.)

Українська література

«Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Яценко Т.О., Качак Т.Б., Кизилова В.В., Пахаренко В.І., Дячок С.О., Овдійчук Л.М., Слижук О.А., Макаренко В.М., Тригуб І.А.)

Зарубіжна література

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.)

Іноземна мова (англійська мова)

Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В. )

Математика

Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Пихтар М.П., Рубльов Б.В., Семенов В.В., Якір М.С.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»/ Інтегрований курс «Довкілля»

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.)

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

Модельна навчальна програма «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Гущина Н.І., Василашко І.П.)

Етика* / Культура добросусідства* / Інші курси морального спрямування*

Модельна навчальна програма «ДУХОВНІСТЬ І МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА» для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти (автори Жуковський В. М., Сіданіч І. Л., Грищук Д. Г., Губеня І. І., Лахман Н. М.)

Вступ до історії України та громадянської освіти

Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас для закладів загальної середньої освіти (автори Бурлака О.В., Власова Н.С., Желіба О.В., Майорський В.В., Піскарьова І.О., Щупак І.Я)

Інформатика

Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Морзе Н.В., Барна О.В.)

Технології

Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.)

Інтегрований курс «Мистецтво»

Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Івасюк О. М., Комаровська О. А., Кізілова Г. О., Лємешева Н. А., Лобова О. В., Назар Л. Й., Чужинова І. Ю, Шулько О. А.).)

6-9 класи

№ п/п

Назва навчальної програми

1

Українська мова 5 –9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804);

2

Українська література 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України
від 07.06.2017 №804

3.

Біологія 6-9 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

4.

Всесвітня історія 5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

5.

Географія 6-9 класів, навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).

6.

Зарубіжна література 5 – 9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804;

7.

Інформатика 5-7 класи Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Програма «Інформатика» для 8-9 класи Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 2015року.

8.

Історія України 5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

9.

Математика 5-9 класи Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10.

Мистецтво “Мистецтво. 5-9 класи” (авт. Л. Масол та ін.) (оновлена),затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 “Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, яка реалізується за рахунок годин, визначених типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОН від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказами МОН від 29.05.2014 № 664, від 12.12.2014 № 1465,

від 07.08.2015 №855). Вона вміщує три блоки:«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс«Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає наскрізну тематику та логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу.

11.

Основи здоров’я 5 –9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012рік, оновлена 2017 рік працювали: О. І. Шиян, Т. Г. Боса, О. А. Спірке, О. І. Шаповал

12.

Правознавство Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 2016,Тетяна РЕМЕХ

13.

Природознавство 5 клас Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

14.

Трудове навчання 5 – 9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;

15.

Фізика 7-9 класи– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи» (програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

16.

Фізична культура. Навчальна програма з фізичної культури для 5–9 класів (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407)

17.

Хімія 7 - 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

18.

Іноземні мови 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408;

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

№з\п

Назва курсу

Науково-методичне забезпечення (програма)

1.

Основи християнської етики

МОН України Лист ІМЗО від 02.07.2019 року № 22.1/12-Г-528

(автори: Л. Ф. Щербакова, Г. Ф. Древаль.)

6-9 класи

Навчальна програма курс за вибором «Основи християнської етики» 1-11класи для закладів загальної середньої освіти (автори:Сохань Г.С., Гусаков І.М.,Гусак М.Є., Пономарьова М.С.,Кушнір І.М.) «Схвалено до використання в освітньому процесі.»,(Протокол №6 від 21 липня 2022р. засідання експертної комісії з громадської освіти,правознавства,етики та курсів морального спрямування)

2.

Духовність і мораль в житті людини і суспільства

Модельна навчальна програма «ДУХОВНІСТЬ І МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА» для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти (автори Жуковський В. М., Сіданіч І. Л., Грищук Д. Г., Губеня І. І., Лахман Н. М.)

Лист ІМЗО МОН України від 23.05.2019 року № 22.1/12-Г-289

(автори: Сіданіч І. Л., Красікова Г. І., Більченко Є. , Красікова Н. Г.)

V. опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

- урок формування компетентностей;

- урок розвитку компетентностей;

- урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

- урок корекції основних компетентностей;

- комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо. Кожен тип уроку має свою структуру, тобто етапи побудови уроку, їх послідовність, взаємозв'язки між ними. Характер елементів структури визначається завданнями, які слід постійно вирішувати на уроках певного типу, щоб найбільш оптимальним шляхом досягти тієї чи іншої дидактичної, розвиваючої та виховної мети уроку. Визначення і послідовність цих завдань залежать від логіки і закономірностей освітнього процесу. Зрозуміло, логіка засвоєння знань відрізняється від логіки формування навичок і вмінь, а тому і різниться структура уроків відповідних типів. Кожний тип уроку має свою структуру. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарт та окремих предметів протягом навчального року. Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

У школі впроваджуються інформаційно-комунікативні технології. Вчителі не тільки самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. У рамках академічної свободи форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу та відображаються в освітній програмі закладу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту протягом навчального року.

Вибір форм залежить від наявності необхідних ресурсів (матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності тощо), а також форм здобуття освіти.

Основною формою здобуття освіти є очна форма навчання. Проте з урахуванням безпекової ситуації заклад може запровадити навчання у дистанційному або змішаному режимі.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-9 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

За потреби заклад освіти може організувати здобуття освіти за індивідуальною освітньою траєкторією. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у закладу освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками.

Оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів здійснюється відповідно наказу МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти». Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів. Основними функціями оцінювання є формувальна, діагностувальна, мотиваційно-стимулювальна, розвивальна, орієнтувальна, коригувальна, прогностична, констатувальна, виховна. Відповідно до мети оцінювання пріоритетними є формувальна та діагностувальна функції оцінювання.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню. Навчальні досягнення здобувачів у 3-4 класах підлягають формувальному та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті:

- відстежувати навчальний поступ учнів;

- вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини;

- діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;

- вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;

- аналізувати реалізацію освітньої програми та Державного стандарту початкової освіти, ухвалювати рішення щодо корегування навчальної програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; запобігати побоюванням дитини помилитися; плекати впевненість у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень учня/ученицю конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти у 4 класі проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності в кінці навчального року. З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, коригування та прогнозування їх розвитку можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів на національному, обласному, районному та шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Критерії оцінювання результатів навчання 1-4-х класів закладу є у доступі для всіх зацікавлених осіб на сайті закладу.

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента навчального плану та вибіркового освітнього компонента.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої освіти, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом ДПА.

Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом.

Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Оцінювання учнів 5 класів у 2022/2023 навчальному році здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 1.04.2022 № 289. Ці рекомендації розроблені для учнів 5 – 6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти.

.

Відповідно до рішення педагогічної ради від 31.08 2022 №1, згідно рекомендацій МОН І семестр визначено перехідним етапом, .який не оцінюється бально, а лише словесно і в кінці семестру – рівнево: В (Високий),Д(Достатній),С(Середній),П(Початковий). Оскільки І семестр не оцінюється бально,то ніяких оцінок на лівій сторінці журналу не виставляємо, лише «н»,а в кінці семестру оцінюємо рівнево.

Оцінювання результатів навчання учнів 5 класу у ІІ семестрі здійснюється з використанням 12-бальної системи (шкали), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

Свідоцтво досягнень відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5 класу з предметів/інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти.

За рішенням педагогічної ради заклад відмовився від бального та рівневого оцінювання результатів навчання учнів з предметів/інтегрованих курсів освітніх галузей: «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура». Вербальне оцінювання цих предметів надасть змогу вчителеві об’єктивно, але водночас, не пригнічуючи особистість учня/учениці, оцінити тих, хто не має яскраво виражених художніх чи фізичних здібностей, проте характеризується сумлінним ставленням до навчання, активністю, ініціативністю.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 6-9 класів здійснюється за бальною системою балами 1-12.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, відповідно до законодавства, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. Заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та способів оцінювання.

Формувальне (поточне формувальне) оцінювання може здійснюватися у формі оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо). Під час формувального оцінювання важливо формувати в учнів 5 класу вміння здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання.

Тематичне оцінювання може здійснюватися на основі поточного оцінювання із урахуванням проведеної для оцінювання проміжних результатів навчання діагностичної (контрольної) роботи або без проведення такої роботи залежно від специфіки навчального предмета/інтегрованого курсу. Під час виставлення оцінки за тему результати перевірки робочих зошитів, як правило, не враховуються.

Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється відповідно до вимог навчальних програм із застосуванням таких основних форм та способів:

- усної (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування);

- письмової, у тому числі графічної (шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами);

- цифрової (шляхом тестування в електронному форматі);

- практичної (виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів роботи з біологічними об’єктами, хімічними речовинами).

У рамках академічної свободи педагогічні працівники закладу здійснюють вибір форм, змісту та способу оцінювання залежно від дидактичної мети.

Семестрове оцінювання здійснюється на основі результатів тематичного оцінювання та результатів контролю груп загальних результатів навчання, відображених у Свідоцтві досягнень.

Систему діагностувальних і контрольних робіт, у тому числі для перевірки рівня сформованості умінь певної групи загальних результатів, визначених у свідоцтві досягнень, учитель планує і розробляє самостійно під час календарно-тематичного планування, керуючись Державним стандартом, освітньою і навчальною програмами та відповідно до кількості годин, передбачених навчальним планом на вивчення предмета/інтегрованого курсу.

Річне оцінювання здійснюється на основі загальних оцінок результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться. У Свідоцтві досягнень у графі «Рік» ставиться одна оцінка –загальна оцінка результатів навчання за рік. Оцінки за групи результатів навчання у графі «Рік» не виставляються, оскільки вони мають бути враховані в оцінках за семестри.

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню (пункт 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06. 2008 р. № 496; пункти 9, 10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07. 2015 р. № 762 (зі змінами).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державних стандартах, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Компетентність

Уміння

Вільне володіння державною мовою

здійснювати усну й письмову комунікацію (говоріння, слухання, читання, письмо) на основі знання функцій мови, ресурсів (словника, граматики) і норм сучасної української літературної мови, особливостей стилів мовлення та основних художніх та інформаційних (нехудожніх) жанрів, типів мовної взаємодії отримувати й опрацьовувати інформацію з різноманітних (звукових/аудіальних, друкованих, цифрових) джерел, критично її осмислювати та використовувати в усній та письмовій взаємодії для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей відповідально, з усвідомленням впливовості мови та цінності державної мови як мови міжнаціональної взаємодії на всій території держави, використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних цілей в різних життєвих ситуаціях (навчальних, професійних тощо), творчого самовираження

Здатність спілкуватися рідною мовою (у разі відмінності від державної)

здійснювати усну й письмову комунікацію (говоріння, слухання, читання, письмо) на основі знання функцій мови, ресурсів (словника, граматики) і норм рідної мови, особливостей стилів і жанрів мовлення отримувати й опрацьовувати інформацію з різноманітних (звукових/аудіальних, друкованих, цифрових) джерел і критично її осмислювати та використовувати в усній та письмовій взаємодії для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей відповідально використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних цілей в різних життєвих ситуаціях (навчальних, професійних тощо), творчого самовираження, спираючись на особливості міжкультурної комунікації та на досвід комунікації державною мовою Здатність спілкуватися іноземними мовами ситуативно прийнятно та ефективно виражати ідеї, почуття, пояснювати й обговорювати факти, явища, події, обґрунтовувати свої погляди й переконання в усній та письмовій формах (слухання, говоріння, читання, письмо) в різних особистісних і соціальних контекстах (побутових, навчальних, професійних, громадських тощо), спираючись на знання лексики й граматики відповідної мови, її норм, соціокультурної специфіки, особливостей міжкультурної комунікації та на досвід комунікації державною мовою

Математична компетентність

розвивати й застосовувати математичне мислення для: розв’язання широкого спектру проблем у повсякденному житті моделювання процесів і ситуацій із застосуванням математичного апарату усвідомлення ролі математичних знань і вмінь в особистому й суспільному житті людини

Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

застосовувати відповідний комплекс наукових знань і методологій для: пояснення світу природи, визначення питань і формулювання висновків на основі отриманої інформації; розуміння змін, спричинених людською діяльністю, і відповідальність особи як громадянина за наслідки цієї діяльності

Інноваційність

реагувати на зміни та долати труднощі, бути відкритим до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, заклад освіти, громада тощо), визначати й ставити перед собою цілі, мотивувати себе та розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб займатися навчанням упродовж усього життя та досягати успіхів у ньому

Екологічна компетентність

усвідомлення екологічних основ природокористування дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів розуміння контексту і взаємозв’язку господарської людської діяльності і важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства Інформаційно-комунікаційна компетентність впевнене, критичне й відповідальне використання цифрових технологій для розвитку й спілкування здатність безпечно та етично застосовувати засоби інформаційно-комунікаційної компетентності в навчанні та інших життєвих ситуаціях

Навчання впродовж життя

визначати власні потреби у плані розвитку компетентностей, застосовувати різні способи розвитку компетентностей, пошуку можливостей для навчання й розвитку спроможність вчитися й працювати як у колективі, так і самостійно, організовувати своє навчання, оцінювати його й ділитися його результатами з іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна

Громадянські та соціальні компетентності

пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають: спроможність діяти як відповідальний громадянин та брати повноцінну участь у громадському й суспільному житті, зокрема школи та класу, спираючись на розуміння духовно-моральних, соціальних, економічних і політичних понять і сталого розвитку, критичне оцінювання основних подій національної, європейської та світової історії, а також повагу до прав людини й верховенства права, поціновування культурного розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України; виявлення поваги до інших та толерантності, уміння конструктивно співпрацювати, співчувати та діяти в конфліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації; дбайливе ставлення до особистого, соціального й фізичного добробуту та здоров’я; дотримання здорового способу життя; розуміння правил поведінки й спілкування, що є загальноприйнятими в різних спільнотах і середовищах та базуються на загальноприйнятих моральних цінностях; спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності

Культурна компетентність

стійкий інтерес до опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу шанобливе ставлення до культурних традицій українців, представників корінних народів і національних меншин України, інших країн і народів здатність розуміти й шанувати творчі способи вираження та передачі ідей і смислів в різних культурах через різні види мистецтва й інші культурні форми прагнення до розвитку й вираження власних ідей, почуттів засобами культури й мистецтва

Підприємливість і фінансова грамотність

ініціативність, спроможність використовувати можливості та реалізовувати ідеї, перетворюючи їх на цінності для інших у будь-якій сфері життєдіяльності здатність до активної участі в житті суспільства, керування власним життям і кар’єрою, уміння розв’язувати проблеми, готовність брати відповідальність за власні рішення, здатність працювати в команді заради планування та здійснення проєктів, які мають культурну, суспільну або фінансову цінність

Система внутрішнього забезпечення

якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності - викладання в 5-9 класах повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, модельні навчальні програми, підручники, які мають гриф МОН;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – учні закладу навчаються за кабінетною системою, а в умовах карантину – за класною;

- якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідає заступник директора з навчальної роботи.

Освітня програма закладу базової середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державними стандартами.

На основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план для 5-9 класів, що конкретизує організацію освітнього процесу.

В освітній програмі

Увислівської гімназії

Хоростківської міської ради Тернопільської області

на 2022/2023 навчальний рік

пронумеровано, прошнуровано ___________________сторінок

В.о. директора гімназії _________Марія ДОВГОШИЯ

Кiлькiсть переглядiв: 77

Коментарi